Over ons

Jupister is een bedrijfskundig advies- en coachingsbureau. In het kader van deze dienstverlening bieden wij bedrijfsadvies voor gemeenten op het gebied van zowel startende als gevestigde Mkb-ondernemers. Tevens verrichten wij werkzaamheden voor gemeenten op het gebied van coaching.

Jupister, gevestigd aan de Meeuwenlaan 6 8011 BZ Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Jupister

www.jupister.nl

Meeuwenlaan 6

8011 BZ Zwolle

06- 57 65 99 44

Bas Huurneman is de Functionaris Gegevensbescherming van Jupister. Hij is te bereiken via contact@jupister.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer wij diensten verrichten in opdracht van overheidsorganisaties in het kader van de uitvoering van bedrijfseconomisch onderzoek en/of ondernemerscoaching verwerken wij naast persoonsgegevens (zoals NAW-gegevens, contactgegevens, en geboortedatum) in voorkomende gevallen ook enkele bijzondere/gevoelige persoonsgegevens. Dit gebeurt alleen daar waar het ter zake dienend is en waar de registratie van dit persoonsgegeven bij het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van overheidsinstanties onderdeel is van de uitvoering van een wettelijke taak of als er sprake is van een gerechtvaardigd belang.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jupister is vaak niet de verwerkingsverantwoordelijke bij de verwerking van persoonsgegevens. Dit is enkel zo bij de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten, medewerkers en website bezoekers. De meeste persoonsgegevens verwerken wij echter in opdracht van onze klanten. Deze klanten zijn dan verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Jupister heeft geen geautomatiseerde vormen van besluitvorming geïmplementeerd. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jupister bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit betekent dat er geen vaste termijn kan worden genoemd hoe lang wij bepaalde categorieën (persoons)gegevens bewaren. Het hangt namelijk af van het doel van gegevensverwerking hoe lang een persoonsgegeven mag worden bewaard. Het criterium om te bepalen hoe lang een persoonsgegeven mag worden bewaard hangt derhalve af van het doel van de gegevensverwerking. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Jupister verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jupister blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jupister gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jupister en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken, in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@jupister.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Jupister wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jupister neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@jupister.nl.

Datum: 15 maart 2023